Sözleşmeler Hukuku

  Sözleşmeler Hukuku ; Sözleşme, en az iki kişinin belirli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik olarak birbirine uygun açıkladıkları irade beyanlarıdır. Bir sözleşmede hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade beyanını açıklayan her özel ya da tüzel kişiye taraf denir.

            Anayasa’nın 48. Maddesinde yer alan “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” hükmü ile sözleşme hürriyetine anayasal güvence sağlamıştır. Borçlar Kanunu’nun 26. Maddesinde de “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler” düzenlemesi ile sözleşme özgürlüğü korunmuştur.

            Taraflar sözleşme yapıp yapmama, sözleşmenin tarafını seçme, sözleşmeyi ortadan kaldırma ve içeriğini değiştirme, sözleşmenin biçimini ve tipini seçme ve sözleşmenin içeriğini belirleme konularında özgürdürler. Anayasa’da ve kanunda düzenlenen haklardan olan sözleşme hürriyeti yalnızca istisnai durumlarda sınırlandırılabilmektedir.  Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür

            Bütün sözleşmelerde Sözleşmeler Hukuku kapsamında geçerli kurucu unsurlar vardır:

-Sözleşmenin konusu imkânsız olmamalıdır.

-Sözleşmenin tarafları ehil olmalıdır.

– Sözleşme ahlaka, adaba ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

            Kanunlarda sözleşme çeşitlerinin hepsi yer almamaktadır. Taraflar emredici hükümlere, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmayan ve gerçekleşmesi mümkün olan tüm sözleşmeleri karşılıklı anlaşmaları ile yapabilmektedirler.

            Satış sözleşmesi, mal değişim sözleşmesi, eser (istisna) sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi, simsarlık sözleşmesi, hizmet sözleşmeleri, kira sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, kredi sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, saklama sözleşmeleri, ödünç sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, bağışlama vaadi sözleşmesi, ömür boyu gelir sözleşmesi, sözleşmesi, ibra sözleşmesi, miras sözleşmesi, yetki sözleşmesi, tahkim sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, rekabet yasağı sözleşmesi, ön alım (şufa) sözleşmesi, geri alım (vefa) sözleşmesi, cari hesap sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, evlilik (mal rejimi) sözleşmeleri, factoring sözleşmesi, leasing sözleşmesi, garanti sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmesi, franchising sözleşmesi tarafımızca düzenlenen sözleşmelerden bazılarıdır.          

            Taraflardan birinin sözleşmede yer alan hükümleri ihlali, ihlal sonucunda çeşitli hukuki yaptırımları da beraberinde getirmektedir. Sözleşmenin kurulması kadar taraflardan biri tarafından sona erdirilmesi durumunda izlenebilecek hukuki yollar için danışmanlık hizmeti alınması önemlidir. Sözleşme, tek taraflı sona erdirilebileceği gibi tarafların anlaşması ile yahut çeşitli nedenlerle de sona erebilmektedir.