Ticaret Hukuku

Ceza Hukuku

Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. Bir sözleşmenin, iş ya da işlemin ticari sıfat ile yapılıp yapılmaması sözleşmeden kaynaklı alacaklarda uygulanacak faiz, davanın açılacağı görevli mahkeme ve davaya bakmaya yetkili mahkeme gibi birçok hususta belirleyicidir.

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, 27.11.2019 tarih ve K. 2019/4949 sayılı kararında: “Tacir Olan Her İki Yanın Ticari İşletmeleriyle İlgili Hususlarda Doğan Hukuk Davalarının 6102 S. TTK’nın 4. Md. Uyarınca Ticari Dava Sayılacağı ve Davanın Asliye Ticaret Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği”ne hükmetmiştir. 

            Ticari işletmenin ticaret siciline tescili, ticari işletme işlemlerine ve kanuna uygun ticaret unvanı seçme, haksız rekabetin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapma, ticari defterlerin tutulmasının mevzuata uygun yapılması profesyonellik gerektirmektedir.